UWAGA
to jest archiwalna wersja strony WPN-u!
za 10 sekund nastąpi przekierowanie na nowy adres:

www.wigry.org.pl

  

TERMINY / TERMS
English-Polish Glossary
Słownik angielsko-polski

   

abandoned land see fallow land
  

abandonment – zaniechanie,
opuszczenie, porzucenie

absorption capacity – zdolność
absorpcyjna
  

accompanying measures – działania
towarzyszące
  

acreage see area
  

administrative inspection – kontrola
administracyjna
  

advisors' manual – podręcznik doradcy
  

advisory centres – ośrodki doradztwa
  

afforestation, forestry planting –
zalesianie
  

agricultural land – użytek rolny
  

agricultural production – produkcja
rolnicza
  

agri-environment advisors – doradcy
rolnośrodowiskowi
  

agri-environment incentives
zachęty rolnośrodowiskowe
  

agri-environment measures
działania rolnośrodowiskowe
  

agri-environment plan – plan
rolnośrodowiskowy
  

agri-environmental programme
program rolnośrodowiskowy
  

aid for... – pomoc dla...
  

allelopathy – allelopatia
  

animal husbandry – chów zwierząt
  

animals for slaughter – zwierzęta
rzeźne
  

anthropogenic – antropogeniczny
  

application form – formularz
wniosku/zgłoszeniowy
  

application window – „okno
aplikacyjne”, okres składania
wniosków
  

area, acreage – areał
  

ARMA (Agency for Restructuring and
Modernisation of Agriculture)

ARiMR (Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa)
  

assemblage see community
  

barley – jęczmień
  

beef meat – wołowina
  

biodiversity – różnorodność
biologiczna
  

Birds Directive – Dyrektywa Ptasia
  

border see boundary
  

boundary, border, frontier, limit –
granica
~ administrative boundary
administracyjna
~ cultivation limit – upraw
~ farm/forest boundary – rolno-leśna
~ forest boundary – lasu
~ land boundary, farm boundary
gruntów
  

breed – rasa zwierząt
~ native breed – miejscowa
~ rare breed – rzadka
  

breeding – hodowla
  

buffer zone – strefa buforowa
  

bushes see shrubs
  

cadastral survey see cadastre
  

cadastre – kataster
~ land register, cadastral survey –
gruntów
  

CAP (Common Agricultural Policy of
the EU)
– WPR (Wspólna Polityka
Rolna UE)
  

catch crop – międzyplon
~ stubble catch crop – międzyplon
ścierniskowy
~ underplanted catch crop,
undersown catch crop

międzyplon wsiewka
~ winter catch crop – międzyplon
ozimy
  

ceiling – pułap
  

cereal – zboże
  

certification unit – jednostka
certyfikująca
  

climax – klimaks
  

co-funding – współfinansowanie
  

commercial forest see timber forest
  

Common Agricultural Policy of
the EU
– Wspólna Polityka Rolna UE
  

community, assemblage – zbiorowisko
~ forest community – leśne
~ plant community, plant
assemblage
– roślinne
  

confined groundwaters see deep
groundwaters
  

contribution to general costs – wkład
w koszty ogólne
  

CORINE (Coordination of Information
on the Environment)
– Program
CORINE, Koordynacja Informacji
o Środowisku
  

countryside see landscape
  

countryside stewardship – strażnik
obszarów wiejskich
  

crop rotation, land rotation – płodozmian
  

crop yield – plon
  

cultivation – uprawa
  

database – baza danych
  

decoupled payments – opłaty
niepowiązane
  

deep groundwaters, confined
groundwaters – wody wgłębne
  

denitrification – denitryfikacja
  

directive – dyrektywa
  

discing – bronowanie broną talerzową
  

divide, watershed – dział wodny
  

drainage basin see river catchment
  

earth see land
  

ecological – ekologiczny
  

ecological corridor, wildlife corridor –
korytarz ekologiczny
  

ecological niche – nisza ekologiczna
  

ecological succession – sukcesja
ekologiczna
~ primary succession – pierwotna
~ secondary succession – wtórna
  

economic viability – żywotność
ekonomiczna
  

ecosystem – ecosystem
  

ecotone – ekoton
  

environmental measures – działania
środowiskowe
  

environmental regulation,
environmental law – prawo ochrony
środowiska
  

environmentaly sensitive areas
(ESAs)
– obszary przyrodniczo
wrażliwe (OPW)
  

eutrophication – eutrofizacja
  

evaporation – parowanie
  

even-aged (of the same age)
jednowiekowy
  

extensive – ekstensywny
  

extinction – wyginięcie, wymarcie,
ekstynkcja
  

fallow land – grunt odłogowany
  

fence – ogrodzenie, płot
~ game fence – chroniący przed
zwierzyną
  

fencing – grodzenie
  

fertilizers – nawozy
~ chemical fertilizers – chemiczne
~ compound fertilizers
wieloskładnikowe
~ green manure – zielony nawóz
(rośliny uprawiane na przyoranie)
~ mineral fertilizers – mineralne
~ nitrogen fertilizers – azotowe
~ organic fertilizers, organic
manures
– organiczne
~ phosphate fertilizers – fosforowe
  

field inspection – kontrola (inspekcja)
w terenie
  

firewood, fuel wood – drewno opałowe
  

fixed costs – koszty stałe
  

foodstuffs – środki spożywcze
  

forest, wood – las
~ broad-leaved forest, deciduous
forest, leafy forest
– liściasty
~ coniferous forest – iglasty
~ natural forest – naturalny
~ planted forest – sadzony
~ planted on formerly arable areas
porolny (las na gruntach porolnych)
~ primeval forest, primary forest
pierwotny
~ self-seeding forest – samosiewny
~ timber forest – produkcyjny
  

forest conservation see forest
protection
  

forest division – nadleśnictwo (obszar)
  

forest economy, forest management –
gospodarka leśna
  

forest floor – ściółka
  

forest habitat, forest site – siedlisko
leśne
  

forest headquaters – nadleśnictwo
(siedziba)
  

forest inspector – nadleśniczy
  

forest inspectorate – nadleśnictwo
(zarząd)
  

forest management see forest
economy
  

forest protection – ochrona lasu
  

forest site see forest habitat
  

forest stand see tree stand
  

forestry – leśnictwo
  

forestry planting see afforestation
  

formerly arable – porolny
  

formerly arable lands – gleby porolne
  

fresh waters – wody stojace
  

frontier see boundary
  

fuel wood see firewood
  

genetic resources – zasoby genetyczne
  

geographical range – zasięg
geograficzny
  

GIS (Geographic Information
Systems)
– Systemy Informacji
Geograficznej
  

Good Farming Practice Code
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
  

gradient see slope
  

grassland, meadow – łąka
~ once mown (semi-natural)
grassland
– jednokośna
~ twice mown (semi-natural)
grassland
– dwukośna
  

green forage see green matter
  

green manure – zielony nawóz
(rośliny uprawiane na przyoranie)
  

green matter, green forage – zielonka
  

greenwood, scrub, thicket – młodnik
  

ground see land
  

groundwater see shallow
groundwater
  

Habitats Directive – Dyrektywa
Siedliskowa
  

harrowing – bronowanie
  

hay – siano
  

hedges – zadrzewienia
~ field hedges (field margin trees) –
śródpolne
  

herbicide – herbicyd, środek
chwastobójczy
  

herbs – ziołorośla, zioła
  

IACS (The EU Integrated
Administration and Control
System)
– Zintegrowany System
Zarządzania i Kontroli
  

income foregone – utracony dochód
  

indicator (ecological) – indykator,
wskaźnik (ekologiczny)
  

industrial crops – rośliny
przemysłowe
  

inland waters – wody środlądowe
  

inspection form – formularz inspekcji
(formularz wykorzystywany podczas
kontroli)
  

inspection procedure – procedura
kontrolna (inspekcji)
  

inspector – inspektor
  

 

integrated agriculture – rolnictwo
integrowane
  

integrated farming systems (IFS)
system rolnictwa zintegrowanego
  

integrated pest management (IPM)
zintegrowana ochrona przed
szkodnikami
  

intensive – intensywny
  

invasive plants – roślinność
inwazyjna

  

label – etykieta
  

labelling – znakowanie, etykietowanie
  

lakeland – pojezierze
  

land, ground, soil, earth – grunt, ziemia
~ arable land, ploughed land – orny
~ cropland – uprawny
~ farmland – rolny
~ forest land – leśny
~ formerly arable land – porolny
~ neglected – zaniedbany
  

land register see cadastre
  

land rotation see crop rotation
  

landscape, countryside – krajobraz
~ agricultural landscape – rolniczy
~ cultural landscape – kulturowy
~ farm and woodland landscape
rolniczo-leśny
  

land stewardship – zarządzanie ziemią
  

large timber – grubizna
  

legumes – motylkowe
  

LFA (Less Favoured Areas) – obszary
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW)
  

(to) lie fallow – odłogować
  

limit see boundary
  

livestock unit (LU) – duża jednostka
przeliczeniowa (DJP)
  

local varietes of crop plants – lokalne
odmiany upraw
  

man's pressure on the environment
antropopresja
  

MARD (Ministry of Agriculture and
Rural Development)
– MRiRW
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi)
  

marshy – bagnisty
  

meadow see grassland
  

measures – środki, instrumenty,
działania
  

Ministry of Agriculture and Rural
Development
see MARD
  

monitoring – monitoring
  

monoculture, one-crop agriculture –
monokultura
  

(high) nature values – walory
przyrodnicze (wysokie)
  

Nitrate Directive – Dyrektywa
Azotanowa
  

nitrates – azotany
  

nitrogen – azot
  

non-confined groundwater see
shallow groundwater
  

(forest) nursery – szkółka leśna
  

nutrient leaching – wyciek nutrientów
(składników pokarmowych z gleby)
  

oats – owies
  

oil-bearing – oleiste
  

on the spot control – kontrola na
miejscu
  

one-crop agriculture see monoculture
  

orchard – sad
  

organic farming – rolnictwo ekologiczne
  

organic production – produkcja
prowadzona metodami
ekologicznymi
  

overgrazing – intensywny wypas
  

pasture – pastwisko
~ semi-natural rough grazing
pastwiska półnaturalne
  

payment calculations – kalkulacje
płatności
  

peat bog – torfowisko
~ high peat bog – wysokie
~ low peat bog, fen – niskie
~ transitional peat bog
przejściowe
  

peatland – obszary torfowiskowe
  

penalties – kary
  

permanent pastures – trwałe użytki
zielone
  

pesticides – pestycydy
  

pest – szkodnik
  

phytocenosis – fitocenoza
  

pigmeat – wieprzowina
  

plantings – nasadzenia
  

plough – orka
  

poaching – kłusownictwo
  

potential vegetation – roślinność
potencjalna
  

poultry – drób
  

premiums for... – premia z tytułu...
  

product of organic farming – produkt
rolnictwa ekologicznego
  

(agricultural) production – produkcja
(rolnicza)
  

pulses – strączkowe
  

quality control – kontrola jakości
  

quota (e.g. milk quota) – kwota
(np. mleczna)
  

ranking system – system rankingowy
  

rape – rzepak
  

reference yield – plon referencyjny
  

registration procedure – procedura
rejestracji
  

renaturalisation – renaturyzacja
  

retention, storage – retencja
  

risk analysis – analiza ryzyka
(np. inwestycji)
  

river basin – dorzecze
  

river catchment, drainage basin –
zlewnia
  

root plants – okopowe
  

running water – wody płynące
  

Rural Development Plan – Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich
  

rushes – szuwary
  

rye – żyto
  

sampling – pobieranie prób,
próbkowanie
  

sanction policy – polityka sankcji
(system kar)
  

SAPARD (Special Accession
Programme for Agriculture and
Rural Development)

Przedakcesyjny Instrument Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
  

scheme – schemat
  

scrub see greenwood
  

semi-natural rough grazing
pastwiska półnaturalne
  

semi-subsistence farms
gospodarstwa niskotowarowe
  

set aside – odłogowany (ze względu
na WPR)
  

sewage systems – kanalizacja
  

sewage treatment plant
oczyszczalnia ścieków
  

shallow groundwater, groundwater,
non-confined groundwater – woda
gruntowa
  

sheep meat – baranina
  

shrubs, bushes – zakrzaczenia,
zakrzewienia
  

slope, gradient – nachylenie
~ angle of slope – stoku
~ land gradient – terenu
~ valleyside angle of slope
zbocza doliny
  

soil see land
  

soil analysis, soil tests – badanie gleby
  

soil degradation – jałowienie gleby
  

soil erosion – erozja gleby
  

soil quality classes, soil fertility
classes – bonitacja gleb
  

soil tests see soil analysis
  

species – gatunek
~ alien species – obcy
~ common species – pospolity
~ dominant species – dominujący
~ endemic species – endemiczny
~ extinct species – wymarły
~ game species – łowny
~ indicator species – wskaźnikowy
~ indigenous species – rodzimy
~ introduced species
introdukowany, wprowadzony
~ key species – kluczowy
~ native species – miejscowy
~ pioneer species – pionierski
~ protected species – chroniony
~ rare species – rzadki
~ relict (relic) species – reliktowy
~ spontaneous species – spontaniczny
~ threatend species, endangered
species
– zagrożony
  

spray drift – rozpylenie (nawozów lub
środków ochrony roślin poza teren
upraw)
  

staking – opalikowywanie
  

stand reconstruction – przebudowa
drzewostanu
  

standing waters – wody stojące
  

storage see retention
  

Structural Funds – fundusze
strukturalne
  

subsidy – dotacja
  

succession see ecological succession
  

sugarbeet – burak cukrowy
  

surface water – wody
powierzchniowe
  

sustainable – trwały, zrównoważony
  

synanthropic – synantropijny
  

thicket see greenwood
  

threshold – próg
  

tier – poziom
  

tillaging (cultivation) techniques
techniki uprawy ziemi
  

timber forest, commercial forest –
las użytkowy
  

timber stand see tree stand
  

traditional farm buildings
tradycyjna zabudowa wiejska
  

traditional orchard – sad tradycyjny
  

tree seedling – sadzonka
  

tree stand – drzewostan
  

triticale – pszenżyto
  

uncultivated land – nieużytki
  

undergrazing – o niskiej
intensywności spasania
(o pastwisku)
  

undergrowth – podszyt leśny
  

undersowing – wsiewanie nasion na
już uprawiony grunt (robienie
wsiewek)
  

untiled land see fallow land
  

uneven age, varying in age –
różnowiekowy
  

usual good farming practice – zwykła
dobra praktyka rolnicza
  

variable costs – koszty zmienne
  

varying in age see uneven age
  

vertical range – zasięg pionowy
  

watershed see divide
  

weed – chwast
  

wetland – teren podmokły
  

wheat – pszenica
  

wildlife – dzika przyroda (w szerokim
znaczeniu)
  

wildlife corridor see ecological
corridor
  

wood see forest
  

woodland – las, teren porośnięty
lasem
  

workshops – warsztaty
  

WTO (World Trade Organisation)
Światowa Organizacja Handlu
  

xerothermic – kserotermiczny